Top 3 Reasons Your Are Single Woman Over 40 in Hong Kong!

如果你係一個過左40嘅香港女人,好可能很難遇到真愛,但同時你心中有些消極嘅信念以致你對愛有住負面影響。呢d消極諗法阻止你對男性接觸,甚至更壞,防外你同男性外出與男性互動。

下面係超過40單身香港女性最常有嘅負面想法,如果你仲想結婚嘅話,一定要避免以下各項:

1.所有好嘅香港男人都名草有主。呢個係而家時下香港單身女士最流行嘅講法。但係如果我地用邏輯上諗下,接近一半嘅香港人口都係單身;我地每年有成千上萬嘅外商黎展覽同論壇;有d人會離婚;而且中國大陸只係過一過邊境。所以必定有好嘅單身男士喺香港。根據統計數據,而家我地有好多單身都係40多歲,50多歲和60多歲通通都搵梗婚姻。所以千祈唔好信香港冇晒好男人!

2.香港男人冇一個對我好。就係因為咁所以停止出去約會原因。但你要明白,接觸更多不同嘅男性,你喺香港搵到好嘅老公嘅機會就會大增。你唔需要所有男人都係完美,因為你只會嫁俾一個人……啱唔啱?此外,冇一個人係完美,你都唔係。

3.香港所有男人都係騙子同玩家。另一種非常普遍嘅觀念。試想下係咪真係有可能所有香港單身男人都係衰?當你認為所有男人都是衰嘅,你下意識就會搵同吸引到衰男人。好簡單,因為你需要證明你嘅觀點是正確。如果你開始相信有好多好男人,你會搵到例子去支持你嘅新信念。你嘅心態會改變,你下意識就會搵到同埋吸引到高質數嘅男人。

準備好改變你嘅生活未?黎睇下我地香港約會教練目錄